Polityka prywatności

Polityka prywatności SOFISTAR

Sklep internetowy sofistar.pl jest prowadzony przez

(dalej: SOFISTAR, także pochodne “my”).

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia szczegółowo, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które przekazują nam Państwo podczas korzystania ze sklepu internetowego i zamawiania produktów.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują Państwa jako osobę fizyczną, przy czym “pośrednio” oznacza w połączeniu z innymi informacjami, na przykład z imieniem i nazwiskiem, adresem pocztowym, adresem e-mail, numerem telefonu, danymi o lokalizacji lub innymi identyfikatorami.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Jeżeli są Państwo jedynie gościem sklepu internetowego SOFISTAR, dane zbieramy wyłącznie za pomocą plików cookie.

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej uzyskujemy Twoje imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Jeśli jesteś nabywcą produktów, które oferujemy w sklepie internetowym, zbieramy również inne dane osobowe, które są nam potrzebne do założenia konta i wysłania zamówionych produktów. Te dane osobowe to:

imię i nazwisko;

adres (ulica i numer domu, kod pocztowy i miasto);

kontaktowy adres e-mail;

telefon kontaktowy;

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Wszystkie przekazane dane osobowe są traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. SOFISTAR przy pomocy odpowiedniej organizacji, procedur pracy i rozwiązań technologicznych, a także przy pomocy własnych i zewnętrznych ekspertów, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych. SOFISTAR stosuje przy tym odpowiedni poziom zabezpieczeń oraz uzasadnione działania fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony zgromadzonych danych przed niezamierzonym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, które zostały pobrane, zapisane lub w inny sposób przetworzone. Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie pracownicy, usługodawcy, którzy potrzebują tych informacji ze względów służbowych lub potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.

Jeżeli zamówili Państwo produkt oferowany przez nas w sklepie internetowym SOFISTAR, dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wystawienia faktury oraz dostarczenia produktu.

Zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem biznesowym, który posiadamy jako sklep, podczas podpisywania zamówienia na produkt zapraszamy Cię do naszego e-biuletynu, aby informować Cię o podobnych produktach w naszej ofercie. Na początku otrzymywania ofert mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku, który jest wysyłany wraz z elektronicznym raportem z wysłanego zamówienia lub za pomocą linku, który znajduje się w każdej wysłanej wiadomości.

SOFISTAR zobowiązuje się nie sprzedawać, nie użyczać ani w żaden inny sposób nie przekazywać osobom trzecim informacji, które podają Państwo za pośrednictwem sklepu internetowego lub w jakikolwiek inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Państwa dane osobowe będą udostępniane przez SOFISTAR wyłącznie wymienionym osobom trzecim na zasadach określonych poniżej, przy czym SOFISTAR zapewni, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Zewnętrzni dostawcy usług (usługi dostawcze i inne)

W razie potrzeby upoważniamy inne firmy i osoby do wykonywania pewnych prac, które przyczyniają się do świadczenia naszych usług. Na przykład, dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług hostingowych naszych baz danych i aplikacji, usług przetwarzania danych lub przesyłania informacji, o które prosiłeś w celu świadczenia usług wsparcia itp. Zewnętrzni usługodawcy będą przekazywać takie dane lub udostępniać je wyłącznie w zakresie wymaganym do określonego celu. Dane te nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Zewnętrzni usługodawcy SOFISTAR są zobowiązani umową do przestrzegania poufności Państwa danych osobowych.

Przeniesienie własności przedsiębiorstwa

W związku z reorganizacją, zmianą statusu, sprzedażą lub jakimkolwiek innym przeniesieniem środków finansowych (określanym powszechnie jako “przeniesienie własności przedsiębiorstwa”), będziemy przekazywać dane w rozsądnym zakresie i w stopniu niezbędnym do przeniesienia własności przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że strona otrzymująca dane zobowiąże się do przestrzegania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Będziemy nadal zapewniać poufność wszystkich danych osobowych i informować użytkowników, których one dotyczą, zanim dane osobowe staną się przedmiotem innej polityki prywatności.

Władze publiczne

Ujawniamy Państwa dane osobowe organom publicznym wyłącznie w przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo krajowe lub prawo Unii Europejskiej. SOFISTAR będzie na przykład ponownie odpowiadać na żądania sądów, organów ścigania i innych organów państwowych, co może również dotyczyć organów państwowych innego państwa członkowskiego UE.

Uzasadniony interes

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu wykrywania i zapobiegania oszukańczemu użyciu i niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub subskrypcji na nie; ponadto w kontekście zapewnienia stabilnego działania naszego systemu i usług, jak również w celu wdrożenia środków bezpieczeństwa informacji, spełnienia wymagań dotyczących jakości usług oraz wykrywania awarii technicznych systemu i usług.

Na podstawie uzasadnionego interesu wykorzystujemy dane osobowe użytkownika również w celu ewentualnego egzekwowania prawa, dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej.

Państwa prawa dotyczące Państwa danych osobowych

Osoby fizyczne mogą żądać od SOFISTAR dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.

Prawo do otrzymywania informacji: Zawsze masz prawo do zapoznania się z dotyczącymi Cię danymi osobowymi lub ich przetwarzania, a w razie potrzeby do dostępu do Twoich danych osobowych oraz do następujących informacji: (a) cele przetwarzania; (b) charakter danych osobowych, których to dotyczy; (c) użytkownicy lub kategorie użytkowników, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; (d) szacowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu; (e) w przypadku, gdy dane osobowe nie są zbierane od Państwa wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła.

Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa oraz, w świetle celów przetwarzania, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych, gdy zachodzi jedna z następujących przyczyn: (a) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone; (b) gdy cofniesz zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie, i gdy nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania; (c) gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania, a nie istnieją nadrzędne przyczyny prawne ich przetwarzania; (d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (a) gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych, na okres umożliwiający nam sprawdzenie prawidłowości Państwa danych osobowych; (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenia ich wykorzystywania; (c) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do egzekwowania, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; (d) jeśli wnieśli Państwo sprzeciw dotyczący przetwarzania opartego na uzasadnionych interesach SOFISTAR do czasu sprawdzenia, czy nasze uzasadnione powody są nadrzędne wobec Państwa powodów.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone zgodnie z postanowieniami poprzedniego ustępu, takie dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Przed anulowaniem limitu przetwarzania danych osobowych jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o tym fakcie.

Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie, a także prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Na Państwa żądanie, o ile jest to technicznie wykonalne, dane osobowe mogą zostać przekazane bezpośrednio innemu administratorowi.

Prawo do sprzeciwu: Gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach marketingowych, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Prawo do złożenia skargi do Komisarza ds. Informacji: jeśli nie podejmiemy decyzji w sprawie Twojego wniosku w określonym prawem terminie lub jeśli wniosek zostanie odrzucony, masz możliwość złożenia skargi do Komisarza ds. Informacji.

Dostęp do swoich danych osobowych i ich poprawianie oraz korzystanie z innych praw

Jako użytkownik sklepu internetowego, klient SOFISTAR, masz prawo do sprawdzenia, czy SOFISTAR przetwarza Twoje dane osobowe oraz do dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Ciebie. Przetwarzamy (w takim przypadku przekażemy je Państwu w formie dokumentu PDF, który można odczytać maszynowo). Zawsze możesz zażądać poprawienia niedokładnych danych osobowych. Jeżeli uznasz, że nie ma już uzasadnionego powodu do dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o zaprzestaniu ich przetwarzania, przy czym niektóre dane osobowe gromadzone na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług nie powinny być usuwane. Użytkownik ma również prawo do ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w przypadkach, gdy nie zgadza się z prawidłowością danych osobowych, gdy uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chce ich usunąć, oraz gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do egzekwowania roszczeń prawnych. W przypadku zamówienia pojedynczej pozycji masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W celu ewentualnego skorzystania z opisanych praw prosimy o przesłanie nam Państwa prośby na piśmie, pocztą elektroniczną na adres support@d4web.eu (osoba odpowiedzialna David Gregur, Dyrektor). Osoba odpowiedzialna odpowie na Państwa wniosek w wyznaczonym terminie 1 miesiąca. W przypadku złożoności i większej liczby wniosków termin ten może zostać przedłużony o maksymalnie dwa dodatkowe miesiące, o czym zostaniesz poinformowany.

Przechowywanie danych

SOFISTAR przechowuje otrzymane od Państwa dane osobowe do momentu usunięcia z nich e-newsów (wycofanie zgody).

SOFISTAR przechowuje dane związane z formularzem kontaktowym przez okres jednego miesiąca po zakończeniu komunikacji. Po tym czasie usuwamy je, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Na podstawie przepisów podatkowych, SOFISTAR jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, na których znajdują się dane osobowe nabywcy produktów SOFISTAR jeszcze przez okres 10 lat od daty wystawienia faktury.

SOFISTAR nie będzie również usuwać informacji, które są potrzebne do przedstawienia dowodu, że usunął informacje o danej osobie (tj. ścieżki audytu), a także prowadzić ewidencję osób, które nie życzą sobie, aby SOFISTAR kontaktował się z nimi w przyszłości.

Pliki cookie

SOFISTAR używa na swojej stronie plików cookies – są to niewielkie pliki, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki cookies mogą pomóc Państwu w kolejnych odwiedzinach strony. W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej mogą Państwo zdecydować, czy chcą Państwo akceptować pliki cookies, czy też nie.

Jeżeli nie zaakceptują Państwo plików cookies, niektóre strony internetowe mogą nie być wyświetlane prawidłowo lub nie będą Państwo mogli uzyskać dostępu do wszystkich informacji, lub funkcji stron internetowych.

Nazwa pliku cookie

Służy do identyfikacji użytkownika (liczba wizyt, pierwsza i ostatnia wizyta).

Służy do rejestrowania czasu trwania wizyty. Zapisuje dokładny czas rozpoczęcia wizyty (sesji) przez użytkownika.

Służy do rejestrowania czasu trwania wizyty.

Ma za zadanie rejestrować, skąd użytkownik trafił na stronę, z jakiej wyszukiwarki i jakich słów kluczowych użył oraz z jakiej lokalizacji uzyskał dostęp.

Do segmentacji użytkowników.

W celu zwiększenia udziału naszych użytkowników w sieciach społecznościowych, analizy sprzedaży i ponownego kierowania użytkowników.

Facebook

W celu zwiększenia udziału naszych użytkowników w sieciach społecznościowych, analizy sprzedaży i ponownego kierowania użytkowników.

Zmiana polityki prywatności

SOFISTAR zastrzega sobie prawo do zmiany zasad ochrony prywatności w dowolnym momencie i według własnego uznania oraz do aktualizacji i zmiany niniejszych zasad ochrony prywatności. Dlatego też zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej polityki prywatności.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności lub informacji, które przechowujemy na Państwa temat, prosimy o kontakt pod adresem support@d4web.eu.

Volčji Potok, 24 maja 2018 r.

Ime piškotka Servis Opis
_utma Google Analytics Zaprojektowany do identyfikacji użytkownika (liczba odwiedzin, pierwsza i ostatnia wizyta).
_utmb Google Analytics Ma to na celu zapisanie czasu trwania wizyty. Rejestruje dokładny czas, kiedy użytkownik rozpoczął wizytę (sesja).
_utmc Google Analytics Ma to na celu zapisanie czasu trwania wizyty.
_utmz Google Analytics Jest przeznaczony do rejestrowania, gdzie użytkownik wszedł na stronę, która wyszukiwarka i słowa kluczowe użył, a także lokalizację, z której użytkownik uzyskał dostęp.
_utmv Google Analytics Do segmentacji użytkowników.
Facebook – locale, datr, reg_fb_ref, reg_fb_gate Facebook Aby zwiększyć współpracę naszych użytkowników za pośrednictwem sieci społecznościowych, analizę sprzedaży i ponownego kierowania użytkowników.